Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 2

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Gołdapi

Podstawa prawna: Art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

§ 1.
Niniejszy regulamin określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i wyboru przedstawiciela rady oraz zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

§ 2.
Kompetencje Rady Rodziców określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw oraz Statut szkoły.

§ 3.
Organami Rady Rodziców są:
1) Plenarne Zebranie Rady Rodziców,
2) Prezydium Rady Rodziców,
3) Przewodniczący Rady Rodziców,
4) Komisja Rewizyjna.

§ 4.
1. Plenarne Zebranie Rady Rodziców odbywa się co najmniej dwa razy w roku szkolnym.
2. Plenarne Zebranie Rady Rodziców w szczególności:
1) przyjmuje plan pracy Rady Rodziców,
2) ustala zasady gromadzenia dobrowolnych składek rodziców oraz innych środków,
3) uchwala preliminarz Rady Rodziców,
4) rozpatruje sprawozdania z działalności organów Rady Rodziców,
5) dokonuje wyboru składu osobowego organów Rady Rodziców.

§ 5.
1. Prezydium Rady Rodziców składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego Rady Rodziców.
2. Prezydium Rady Rodziców jest jej stałym organem, który prowadzi bieżącą działalność Rady Rodziców.
3. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się co najmniej 5 razy w roku. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady Rodziców.

§ 6.
Do zadań Prezydium Rady Rodziców należy w szczególności:
1) bieżące kierowanie pracami Rady Rodziców w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady Rodziców,
2) realizacja preliminarza Rady Rodziców,
3) wykonywanie uchwał Rady Rodziców,
4) opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu z uwzględnieniem opinii rad oddziałowych,
5) nadzór nad pracami komisji powoływanymi przez Radę Rodziców lub Prezydium,
6) podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania osób lub zlecenia usług niezbędnych dla realizacji zadań Rady Rodziców.

§ 7.
Rada Rodziców albo Prezydium Rady Rodziców mogą powoływać ze składu Rady komisje, określając ich skład i zadania.

§ 8.
1. Rada wybiera ze swego składu Przewodniczącego Rady Rodziców.
2. Przewodniczący Rady Rodziców jednoosobowo reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje pracami Rady Rodziców i Prezydium Rady.

§ 9.
1. Rada Rodziców wybiera ze swego składu 3-osobową Komisję Rewizyjną w skład której wchodzą przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Prezydium Rady Rodziców.

§ 10.
1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,
2) przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
3) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców,
4) wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę Rodziców.

§ 11.
Uchwały Rady Rodziców i jej organów kolegialnych podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 12.
W zebraniach Rady Rodziców, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.

§ 13.
W imieniu Rady Rodziców dokumenty, w tym dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi, podpisuje Przewodniczący Rady Rodziców.

§ 14.
Osoby wchodzące w skład organów Rady Rodziców wykonują swoją pracą społecznie.

§ 15.
Kadencja Rady Rodziców trwa 3 lata.

§ 16.
1. Posiedzenia Rady Rodziców i jej organów kolegialnych są dokumentowane w formie protokółu.
2. Protokół podpisują prowadzący obrady oraz osoba protokołująca.

§ 17.
1. Wybory do rad oddziałowych odbywają się we wrześniu .
2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

§18.
1. Członków rady oddziałowej wybiera się spośród rodziców uczniów danej klasy, w liczbie 3 osób.
2. Każdego ucznia reprezentuje jeden z jego rodziców (opiekunów prawnych).
3. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał najwięcej głosów.

§ 19.
1. Zebranie rodziców uczniów danej klasy wybiera spośród członków rady oddziałowej, przewodniczącego rady klasowej, który jest przedstawicielem tej rady w Radzie Rodziców.
2. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

§ 20.
1. Źródłem funduszy Rady Rodziców są dobrowolne składki rodziców, darowizny od innych osób fizycznych, osób prawnych oraz z innych źródeł.
2. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami.
3. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady Rodziców mogą składać:
1) Dyrektor,
2) Rady Oddziałowe,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.
5) Rada Pedagogiczna

§ 21.
1. Podstawą działalności finansowej Rady Rodziców jest roczny preliminarz.
2. W działalności finansowej Rady Rodziców obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.

§ 22.
Uchwały Rady Rodziców są prawomocne, kiedy są podejmowane w obecności przynajmniej 1/3 składu Rady Rodziców.

§ 23.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg