„O tym wiedzą nawet dzieci, warto segregować śmieci”-konkurs Gminy Gołdap

Drukuj

„O tym wiedzą nawet dzieci, warto segregować śmieci”

Cel konkursu
1. Celem Konkursu jest:
1) zachęcenie nauczycieli i uczniów oraz ich rodziców, do czynnego zainteresowania się korzyściami ekologicznymi wynikającymi z segregacji odpadów,
2) promocja celów i działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
3) promocja Gminy Gołdap,
4) rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Gmina Gołdap
2. Adres Organizatora: Plac Zwycięstwa 14 19-500 Gołdap
3. Współorganizatorami konkursu są placówki edukacyjne Gminy Gołdap
4. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Bartosz Cieśluk tel. 668 552 343 email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

Organizacja konkursu
1. Organizacja konkursu oraz nagrody są współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 5 do 15 lat mieszkające na terenie Gminy Gołdap.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Konkurs odbywa się w dwóch etapach. Etap I przeprowadzają placówki edukacyjne w porozumieniu z Gminą Gołdap. II etap przeprowadza Gmina Gołdap.
5. Prace biorące udział w Konkursie muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Przekazanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).
7. Prace składane na konkurs powinny być wykonane wyłącznie w formacie A3.
8. Na odwrocie każdej pracy należy podać imię i nazwisko jej autora oraz jego wiek.
9. Tematyka prac powinna obejmować tematy ekologiczne związane z segregacją odpadów, odzyskiwaniem surowców wtórnych i zmianami klimatu.
10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny przeniesieniem na Organizatora prawa własności do zgłoszonej pracy.                                                                             .
11. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych swoich i swoich dzieci (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
12. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
13. Nabór i ocenę prac konkursowych prowadzą placówki edukacyjne w porozumieniu z Gminą Gołdap.
14. Prace należy dostarczyć do 20 czerwca 2018r. do placówek edukacyjnych przeprowadzających I etap konkursu.
15. Wyłonienie zwycięzcy odbędzie się niezwłocznie po zamknięciu naboru.
16. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

Ocena prac konkursowych
1. O wyłonieniu zwycięzców w I etapie konkursu decyduje trzyosobowa Komisja Konkursowa, wskazana przez dyrektora placówki edukacyjnej. Każda komisja przyznaje nagrodę główną. Przyznanie pracy nagrody głównej jest tożsame z zakwalifikowaniem pracy do II etapu konkursu.
2. O wyłonieniu zwycięzców w II etapie konkursu decyduje  Komisja Konkursowa składająca się
z przewodniczących komisji konkursowych I etapu oraz przedstawiciela Gminy Gołdap. Komisja II etapu przyznaje  jedną nagrodę Grand Prix.  
3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
1)  trafność doboru tematu pracy lub wybranego zagadnienia
2)  sposób wykonania,
3)  oryginalność,
4)  stopień trudności wykonania,
4. Decyzja Komisji winna być bezstronna. W II etapie członkowie Komisji Konkursowej nie mogą głosować na prace uczniów szkół, w których pracują.
5. O sposobie wyboru prac konkursowych decyduje przewodniczący Komisji Konkursowej.
6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

Wyniki Konkursu
1. W I etapie każda Komisja Konkursowa przyzna nagrodę główną w konkursie -  bon na sprzęt sportowy wartości 150 zł.
2. W II etapie Komisja Konkursowa przyzna nagrodę Grand Prix w konkursie -  bon na sprzęt sportowy wartości 500 zł.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.goldap.pl w terminie do 13 lipca 2018 r.

Prace należy dostarczyć do Aliny Oleszczuk (SP2 Gołdap, sala nr 20, do 18 czerwca 2018r.)

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg