Kryteria oceniania w klasach I - III

Drukuj

Celem I etapu edukacji szkolnej jest kształcenie umiejętności dzieci w zdobywaniu wiedzy na dalszych szczeblach nauki. Kontrola i ocena osiągnięć ucznia przez nauczyciela powinna uświadomić dziecku na czym polega samokontrola i samoocena, której powinno się nauczyć.

Kontrola i ocena osiągnięć i postępów ucznia to zbieranie informacji o dziecku. Ocena ma wskazywać dziecku co osiągnęło, co zrobiło dobrze, ile już potrafi i nad czym jeszcze musi popracować. Aby nauczyciel mógł uzyskać pełny obraz rozwoju dziecka oraz aby mógł dokonać podsumowania postępów i osiągnięć edukacyjnych ucznia, systematycznie gromadzi o dziecku informacje, zbiera samodzielne prace dziecka, odnotowuje swoje spostrzeżenia o każdym uczniu. Będą one podstawą planowania zadań edukacyjnych, dokumentacją postępów ucznia, obrazem jego rozwoju i  w końcu podstawą sformułowania oceny opisowej (śródrocznej  i rocznej).

Osiągnięcia i postępy ucznia nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

Samodzielne prace ucznia nauczyciel ocenia stawiając stemple, cyfry, uwagi słowne.

 

W dzienniku lekcyjnym nauczyciel stosuje symbole cyfrowe, odpowiadające następującym ocenom:

 

6 –wspaniale, brawo – szczególne osiągnięcia, duża aktywność twórcza, posiadane umiejętności przekraczają wymagania  zadań edukacyjnych, duża inwencja własna dziecka, ocena odnosi się do pracy wykonanej samodzielnie, poprawnie, starannie, zawierającej treści wykraczające poza podstawę programową.

 

5 – bardzo dobrze – szczególne osiągnięcia, duża aktywność twórcza, posiadane umiejętności odpowiadają wszystkim wymaganiom zadań edukacyjnych, inwencja własna dziecka, uczeń opracowany materiał potrafi wykorzystać w praktyce, ocena odnosi się do pracy wykonanej samodzielnie poprawnie, starannie, zawierającej treści podstawy programowej.

 

4 – dobrze –posiadane wiadomości odpowiadają większości wymagań w danym przedmiocie, uczeń znaczną część przyswojonej wiedzy potrafi wykorzystać w praktyce, pracuje z niewielką pomocą nauczyciela, ocena dotyczy pracy wykonanej starannie, poprawnie, z minimalnymi pomyłkami.

 

3 – dostatecznie – widoczne są trudności ucznia w przyswojeniu treści programowych, dziecko opanowaną wiedzę rzadko potrafi wykorzystać w praktyce, praca została wykonana niezbyt poprawnie i mało starannie, jest dość uboga, uczeń pracuje przy znacznej pomocy nauczyciela.

 

2 – niezadowalająco – ta ocena to „czerwony sygnał” zwracający uwagę, że uczeń posiada znaczne braki w wiadomościach i umiejętnościach, pracuje tylko z pomocą nauczyciela, zdobytej wiedzy nie potrafi wykorzystać w praktyce. Praca jest uboga, niestaranna, z licznymi błędami.

 

1 – brak pracy – uczeń nie podejmuje działań, nie opanował w stopniu miernym opracowanego materiału podstawy programowej. Ocena stawiana sporadycznie, tylko w wyjątkowych sytuacjach.

 

Na oceny składają się także zróżnicowane, dostosowane do stempli komentarze słowne i znaczki:

 

6 – Wspaniale!  – znakomicie, pełny poziom osiągnięć plus  rozszerzony zakres treści

5 – Bardzo ładnie!  – bardzo dobrze, pełny poziom osiągnięć

4 – Ładnie!  – dobrze, częściowy poziom osiągnięć

3 – Postaraj się! – minimalny poziom osiągnięć

2 – Pracuj więcej! Trudności! – uzupełnij braki

1 – Brak pracy!  - uzupełnij

 

Ocena zachowania powinna uwzględnić w szczególności:

-         wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

-         postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

-         dbałość o honor i tradycje szkoły

-         dbałość o piękno mowy ojczystej,

-         dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

-         godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

-         okazywanie szacunku innym osobom.

 

W pierwszym etapie edukacji szkolnej przyjmuje się więc następujące kryteria oceny zachowania ucznia:

-         szanuje osoby z najbliższego otoczenia (szkoła, dom, środowisko rówieśnicze, itp.),

-          zgodnie pracuje i bawi się w grupie, zespole,

-         wykazuje odpowiedzialność za efekty pracy grupy,

-         zachowuje się kulturalnie w szkole, na spacerach, wycieczkach,

-         jest grzeczny i uprzejmy,

-         chętnie udziela pomocy innym,

-         jest odpowiedzialny,

-         rozpoczyna i kończy pracę na czas, pracuje sprawnie i we właściwym tempie,

-         wkłada wysiłek w wykonywaną pracę, prace wykonuje estetycznie i dokładnie,

-         utrzymuje porządek w miejscu pracy, wykazuje dbałość o narzędzia pracy,

-         jest aktywny na zajęciach,

-         pamięta o obowiązkach ucznia (prace domowe, przybory szkolne, itp.),

-         dba o własne zdrowie i higienę osobistą,

-         chętnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły i środowiska lokalnego,

-         jest przyjazny w kontaktach z przyrodą,

-         jest punktualny,

 

Symbole literowe odpowiadają ocenom zachowania ucznia, mówią jak uczeń spełnia w/w kryteria:

 

A – Wzorowo

B – bardzo dobrze

C – dobrze

D – zadowalające

E – niezadowalające

 

Nauczyciel redagując ocenę opisową każdego ucznia na podstawie zebranych informacji, uwzględnia jego postępy w edukacji, postępy w rozwoju emocjonalno – społecznym i osobiste postępy oraz wskazuje, co należy jeszcze utrwalić lub opanować .

 

Opracował

Zespół przedmiotowy nauczania wczesnoszkolnego

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg