Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr im. Marszałka Józefa Piłsudskiego jako samodzielna placówka powstała 01.09.1963 r. z przekształcenia dotychczasowej czteroklasowej filii Szkoły Podstawowej nr 1 mieszczącej się przy ulicy 1 Maja 19 w części miasta zwanej przez mieszkańców „Podlasiem”. O dacie powstania szkoły informuje ówczesny jej kierownik, Edward Drażba, Inspektora Szkolnego – Z. Sędziaka, który wizytował szkołę.

Wtedy jeszcze nie posiadała imienia. Była drugą szkołą podstawową na terenie miasta. Mieściła się przy ulicy 1 Maja 25. Posiadała 4 izby lekcyjne, niepełnowymiarowe. Liczyła wówczas 7 oddziałów, 244 uczniów. Pracowało w niej sześciu nauczycieli: Edward Drażba, Julia Konkol, Alina Borkowska, Ireneusz Sadowski, Krystyna Anuszkiewicz, Romulus Germaniuk. Edward Drażba piastował stanowisko kierownicze do 30.04.1965 r. Przejęła je następnie Julia Konkol, do 31.08.1965 r. Po niej, do 31.08.1966 r., kierownikiem był Fabian Drobiński. Uczniowie uczyli się na zmiany, a najliczniejsza wtedy klasa VI liczyła 45 uczniów.

Kolejny kierownik szkoły, Czesława Jakubanis, która zarządzała placówką do 31.08.1991 r., dążyła do rozbudowy budynku. Od stycznia do sierpnia 1969 r., przeprowadzono remont generalny. Pojawiła się „dobudówka”. Dzięki temu uzyskano 5 izb dydaktycznych, pracownię fizyko – chemiczną, 2 pracownie techniczne (jedna chłopców, druga dziewcząt). Udało się wygospodarować niewielki magazynek sportowy. Uczniowie mieli szatnię. W latach 70. w budynku szkoły znajdowały się 2 mieszkania dla nauczycieli: H. Szczęsnej i K. Rynkiewicz. W 1973 r. nauczyciele otrzymali samodzielne mieszkania w centrum miasta, toteż opuścili budynek szkoły.

W latach 80. władze Gołdapi pozwoliły umieścić w budynku  przy ul. Lipowej 2 oddziały przedszkolne, które pracowały na zmianę: od godz. 8.00 – I zmiana, o godz. 12.00 – II zmiana. Znajdowała się tam także księgowość szkoły.

W kwietniu 1986 r. wyrażono zgodę na zlecenie i opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły. Prace wstępne dyrektor szkoły, Czesława Jakubanis, wraz z radą pedagogiczną zaczęła w kwietniu 1988 r. Powstał Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi, w skład którego wchodzili nauczyciele i rodzice. To oni pozyskiwali pieniądze i materiały budowlane. Wmurowania aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego dokonano 30.11.1988 r. Niestety, nie wpłynęły pieniądze z Warszawy. To, co zostało przez mieszkańców osiedla „Podlasie” zbudowane przy ogromnej pomocy Senatora i Prezesa Rominckiego Kombinatu Rolnego w Gołdapi oraz jego pracowników, zatrzymało się na II piętrze części dydaktycznej budynku.

W 1989 r. w kraju zaszły zmiany. Doszło do wolnych, demokratycznych wyborów. Powstały samorządy terytorialne – gminy. Dyrektorem szkoły został 01.09.1991 r. Stefan Adam Piech. Przeznaczono pieniądze na dalszą budowę placówki. Rozpoczęły się intensywne prace, które po 4 latach, w 1993 r. zostały ukończone. Dnia  03. 09. 1993 r. miało miejsce uroczyste oddanie nowego dwupiętrowego budynku do użytku, mieszczącego w sobie 16 przestronnych klasopracowni, szerokie korytarze, pomieszczenia na uruchomienie stołówki. Uroczystości otwarcia dokonał Suwalski Kurator Oświaty, Jarosław Zieliński. Budynek poświęcił ks. Biskup Pomocniczy, Edward Samsel. Na posiedzeniu rady pedagogicznej dnia 14 grudnia 1993 r. przyjęto projekt statutu szkoły.

Brakowało sali gimnastycznej. Kuratorium Oświaty i Ministerstwo Kultury Fizycznej sfinansowało większość inwestycji związanych z budową sali gimnastycznej. 14 października 1996 r. podczas uroczystych obchodów Święta Edukacji Narodowej Kurator Oświaty w Suwałkach, Mieczysław Jurewicz, a także Burmistrz Gołdapi, Marek Miros, dokonali otwarcia części sportowej: pełnowymiarowej sali gimnastycznej, małej sali gimnastycznej, szatni, natrysków.

Szkoła Podstawowa nr 2 miała swoją szkołę filialną w Skoczach od roku szkolnego 1992/93 do 1996/97. W roku szkolnym 1993/94 mieściły się w niej 3 oddziały szkolne i 1 przedszkolny. Uczyło się tam 34 uczniów. W roku szkolnym 2001/2002 do szkoły włączono Szkołę Podstawową w Pietraszkach.

Dnia 26.08.2003 r. została powołana w szkole komisja do nadania imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Gołdapi. Na podstawie ankiet skierowanych do nauczycieli, rodziców, uczniów wyłonieni zostali trzej kandydaci: Józef Piłsudski, Jan Paweł II, Czesław Miłosz. Rada Pedagogiczna na posiedzeniu dnia 08.10.2004 r. pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jednocześnie przyjęła harmonogram działań rozpoczynający procedurę zmierzającą do wyboru patrona szkoły. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 11.11.2005 r. wraz z obchodami Święta Niepodległości.

Od 2009 r. polskie szkoły podstawowe realizują ministerialny program  „Radosna szkoła”. Otrzymują wsparcie finansowe na:  pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w części sportowej utworzono w 2010 r. dwie sale, jedną kosztem zlikwidowania małej sali gimnastycznej. Wyposażono je w przyrządy pozwalające na zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu: duże, miękkie klocki, basen z miękkimi piłkami, tory przeszkód, elementy lub zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości, a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową. W tym samym roku powstał szkolny plac zabaw. Jego odbioru dokonał 06.12.2010 r. Krzysztof Korzeniowski – przedstawiciel firmy TECHELON.

Dzięki staraniom obecnego dyrektora szkoły, Stefana Piecha, na miejscu starego boiska szkolnego utworzone zostało nowe – „Orlik”. Dnia 14 października 2011r. uroczyście oddano je do użytku.

Szkoła stara się rozwijać wraz z duchem czasu. W 2003 r. utworzona została pierwsza pracownia komputerowa. Obecnie szkoła posiada dwie takie pracownie. Komputery są także w bibliotece.

Latem 2012 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na wniosek Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, Mariana Podziewskiego, dokonało podziału z rezerwy celowej budżetu państwa na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołdapi. Ośrodek ten obecnie mieści się w „starej części” Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Powierzchnia szkoły została zatem zmniejszona.

We wrześniu 2013 r. ostatni uczeń klasy I został wpisany do księgi ewidencyjnej uczniów pod numerem 2688.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg